+32 (0)16 567 466 info-be@ktmptooling.com

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, offertes, verkopen en leveringen van KTMP. Door het enkele feit met KTMP te handelen, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk overeengekomen worden.

 

2. Informatie – Offertes – Bestellingen

De technische specificaties en alle informatie vervat in geschreven of elektronische dragers worden ten indicatieve titel meegedeeld en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Het louter mededelen van prijzen, tarieven en voorwaarden houdt op zich geen aanbod en dus geen verbintenis van KTMP in.

 

KTMP’ vertegenwoordigers zijn niet bevoegd de vennootschap te verbinden. Hun voorstellen binden de vennootschap pas na goedkeuring door de directie van de vennootschap.

 

Een offerte is geldig gedurende 15 dagen.

 

Tenzij een andersluidende bepaling in de offerte, zijn de prijzen vermeld in een offerte steeds exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere heffingen of belastingen. Indien toch een prijs inclusief B.TW., in- en uitvoerrechten en/of andere heffingen of belastingen wordt vermeld, behoudt KTMP zich het recht voor elke verhoging van deze elementen of elke invoering van een nieuwe heffing en/of last door te rekenen.

 

Wanneer KTMP twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant of wanneer een bij bijzondere clausule bepaalde minimale afname niet bereikt wordt, behoudt KTMP zich het recht voor een bestelling te weigeren.

 

Wanneer KTMP meent dat de kredietwaardigheid van de klant verslechtert, behoudt  KTMP zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering, bijkomende waarborgen van de klant te eisen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, behoudt  KTMP zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

Wanneer de klant een bestelling annuleert, is hij een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de verkoopprijs, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vragen.

 

3. Levering – overdracht van risico’s

De verkochte goederen worden EXW (Inco 2010) geleverd. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Er wordt gepoogd deze te respecteren, maar  KTMP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies ontstaan door te late levering.

 

De verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren gaan over op de klant vanaf hun terbeschikkingstelling in het bedrijfspand van KTMP, maar zij blijven uitsluitend de eigendom van  KTMP zolang de klant zijn verplichtingen niet volledig heeft betaald, inclusief transportkosten, belastingen en laattijdigheidsinteresten.

 

De klant zorgt ervoor dat de verkochte goederen met eigendomsvoorbehoud te allen tijde herkenbaar blijven als zijnde eigendom van . KTMP In het geval de klant verkochte goederen met eigendomsvoorbehoud doorverkoopt of verpandt, brengt hij de betrokken derde op de hoogte van het feit dat op de verkochte goederen een eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van KTMP. De klant mag de verkochte goederen enkel verkopen in het kader van normale en gepaste zakelijke transacties. De klant draagt hierbij zijn aanspraken op de doorverkoop van de verkochte goederen over aan KTMP, en KTMP aanvaardt hierbij zulke overdracht.

 

4. Protest

Zowel in geval van zichtbare als van verborgen gebreken, is de aansprakelijkheid van KTMP in alle gevallen beperkt tot de vervanging van het verkochte goed, met uitsluiting van elke andere vergoeding zoals genotsverlies, winstderving of gevolgschade.

 

4.1. Klachten met betrekking tot de levering van de goederen (zichtbare gebreken)

Elke niet-conformiteit en/of elk gebrek met betrekking tot de levering van de goederen dient binnen de 48 uur na levering per fax (016/56.75.43) gemeld te worden.

4.2. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de goederen (verborgen gebreken)

Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de goederen van KTMP dienen binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan volgend adres: KTMP NV – Nieuwlandlaan 9 – B-3200 Aarschot

 

4.3. Klachten met betrekking tot de facturen

Elke factuur die niet binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven wordt geprotesteerd, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

 

5. Betalingen

Specifieke betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur uitgezonderd, zijn de facturen van KTMP steeds betaalbaar in de kantoren van de vennootschap te Aarschot binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur.

 

Een protest van de factuur schorst de betalingsverplichting niet.

 

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag wordt het totaal bedrag van alle openstaande schuldvorderingen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk eisbaar. Het aldus eisbaar geworden bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest opbrengen aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2% per annum. Bovendien zal dit bedrag, ten titel van schadebeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd worden met 15% op de schijf tot 5.000 EURO, met 7,5% op de schijf van 5.000 EURO tot 25.000 EURO en met 3% boven de 25.000 EURO, en met een minimum van 100 EURO, onverminderd het recht de werkelijk geleden schade te bewijzen.

 

6. Uitvoer

Het is de klant niet toegelaten de goederen uit te voeren of deze direct of indirect te verkopen of te leveren voor uitvoer aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. De klant verbindt zich er toe deze bepaling eveneens te laten naleven door iedere persoon waarmee hij eventueel contracteert en waarborgt dat deze bepaling zal worden nageleefd door alle derden die over de goederen zouden beschikken.

 

7. Nietigheid – Geen stilzwijgende verzaking

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten.

 

Ons stilzwijgen in geval de klant één of meerdere van zijn verplichtingen niet naleeft, kan nooit aanzien worden als een kwijtschelding van deze verplichting of als een verzaking van onzentwege aan ons recht om de naleving van deze verplichting te eisen.

 

8. Persoonsgegevens

KTMP zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze samenwerking verwerken om in contact te treden met de klant, met het oog op de opvolging van de contractuele verplichtingen van de klant en om verdere samenwerkingen met KTMP te overwegen. In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de verwezenlijking van voornoemde doeleinden. De betrokkenen hebben steeds het recht om deze gegevens op te vragen en deze te laten verbeteren.

 

9. Geschillen

Het Belgisch recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Général

Ces conditions générales s’appliquent à toutes les propositions, offres, ventes et livraisons de KTMP. De par le seul fait de traiter avec KTMP, le client accepte les présentes conditions générales et renonce à ses propres conditions générales. Il ne peut être dérogé à ces conditions que par des accords écrits.

 

2. Information – Offres – Commandes

Les spécifications techniques et toute information contenue sur des supports écrits ou électroniques ne sont communiquées qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées de temps en temps. La simple communication de prix, tarifs et conditions ne constituent pas une offre en soi et n’impliquent par conséquent aucune obligation de la part de KTMP.

 

Les représentants de KTMP ne sont pas autorisés à engager la société. Leurs propositions ne lient la société qu’après acceptation par la direction de la société.

 

Une offre a une durée de validité de 15 jours.

 

Sauf disposition contraire dans l’offre, les prix mentionnés dans une offre ne comprennent pas la T.V.A., les droits d’importation et d’exportation et les autres taxes ou impôts. Si cependant un prix est indiqué T.V.A., droits d’importation et d’exportation et/ou autres taxes ou impôts inclus, KTMP se réserve le droit de facturer chaque majoration de ces éléments ou chaque introduction d’une nouvelle taxe et/ou charge.

 

Si KTMP doute de la solvabilité d’un client ou si un achat minimal déterminé par clause particulière n’est pas atteint, KTMP se réserve le droit de refuser une commande.

 

Si04�04�ऩ&��4�P4��;P4�roit d’exiger des garanties complémentaires du client, même après livraison partielle. Si le client ne s’y soumet pas,  KTMP se réserve le droit d’annuler entièrement ou partiellement la commande.

 

Si le client annule une commande, il est redevable à KTMP d’un dédommagement forfaitaire et irréductible légal à 15 % du prix de vente, sans préjudice du droit de demander un dédommagement plus élevé.

 

3. Livraison – transfert des risques

Les biens vendus sont livrés EXW (Inco 2010). Les délais de livraisons sont donnés à titre purement indicatif.  KTMP essaye de les respecter, mais elle ne peut pas être tenue pour responsables d’éventuels dégâts ou pertes dus à des retards de livraison.

 

La responsabilité et le risque liés aux biens vendus et leurs accessoires sont transférés au client dès leur affectation dans nos locaux, mais ils restent la propriété exclusive de KTMP aussi longtemps que les obligations du client ne sont pas entièrement libérées, y compris frais de transport, taxes et intérêts de retard.

 

Le client garantit que les biens vendus avec réserve de propriété restent en tout temps reconnaissables comme étant la propriété de MPS. Dans le cas où le client vend ou donne un gage des biens vendus avec réserve de propriété, il informe le tiers du fait que les biens vendus sans soumis à une réserve de propriété en faveur de KTMP. Le client ne peut vendre les biens vendus que dans le cours des transactions commerciales normales et appropriées. Le client transfert ses créances sur la revente des biens vendus à KTMP, et KTMP accepte un tel transfert.

 

4. Réclamation

Qu’il s’agisse de vices apparents ou de vices cachés, la responsabilité de KTMP est en tout cas limitée au remplacement du bien vendu, à l’exclusion de tout autre dédommagement tel que perte de jouissance, manque à gagner ou dommages indirects.

 

4.1. Plaintes relatives à la livraison des biens (vices apparents)

Toute non-conformité et/ou vice relatif à la livraison des biens doit être formulé par écrit et envoyé par fax (016/56.75.43) endéans les 48 heures après la livraison.

4.2. Plaintes relatives à la qualité des biens (vices cachés)

Les plaintes relatives à la qualité des biens de KTMP doivent être communiquées endéans les 8 jours par écrit à : KTMP SA – Nieuwlandlaan 9 – B-3200 Aarschot

 

4.3. Plaintes relatives aux factures

Chaque facture pour laquelle aucune réclamation n’est formulée par écrit recommandé endéans les 8 jours après réception est réputée définitivement acceptée.

 

5. Paiements

Excepté conditions de paiement spécifiques au recto de la facture, les factures de KTMP sont toujours payables aux bureaux de la société à Aarschot endéans les trente (30) jours à compter de la date de la facture.

 

Une protestation de facture ne suspend pas l’obligation de paiement.

 

En l’absence de paiement d’une facture à l’échéance, le montant total de toutes les créances en suspens devient immédiatement exigible d’office et sans mise en demeure. Sur toutes sommes devenues ainsi exigibles, il sera dû de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux de l’intérêt légal augmenté de 2% l’an. Par ailleurs, ce montant sera d’office et sans mise en demeure forfaitairement majoré à titre de dédommagement de 15 % sur les premiers 5.000 EURO, de 7,5 % sur la tranche située entre 5.000 EURO et 25.000 EURO et de 3 % au-delà de 25.000 EURO, et avec un minimum de 100 EURO, sans préjudice du droit de prouver le dommage réellement subi.

 

6. Exportation

Le client n’est pas autorisé à exporter les biens ni à les vendre ou livrer, directement ou indirectement, pour l’exportation à des pays hors de l’Espace Economique Européen. Le client s’engage à faire respecter cette clause par tout tiers avec lequel il traite et garantit que cette disposition sera respectée par tous les tiers qui disposeraient de toutes ou partie des biens.

 

7. Nullité – Pas de renonciation tacite

La nullité d’une ou plusieurs dispositions de ces conditions ne portera pas atteinte à l’applicabilité des autres conditions.

 

Le silence de KTMP au cas où le client ne respecterait pas une ou plusieurs de ses obligations ne peut jamais être considéré comme une réduction de ces obligations, ni comme une renonciation de notre part à notre droit d’exiger le respect de ces obligations.

 

8. Données à caractère personnel

KTMP traitera les données à caractère personnel qu’elle obtient dans le cadre de cette collaboration, afin de contacter le client, en vue du suivi des obligations contractuelles du client et afin d’évaluer des collaborations futures avec KTMP. Dans le cadre du traitement, les données peuvent être transmises aux personnes et aux sociétés auxquelles MPS fait appel pour la réalisation des finalités susmentionnées. Les personnes concernées ont le droit d’accéder aux données les concernant et d’en demander la rectification.

 

9. Différends

Le droit belge s’applique à ces conditions générales de vente à l’exclusion des règles de droit international privé. Tous différends seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Bruxelles.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. General

These general terms and conditions are applicable to all KTMP’ proposals, offers, sales and deliveries. By the mere fact of dealing with KTMP, the customer accepts these general terms and conditions and shall waive its own general terms and conditions. Deviations from these general terms and conditions can only be agreed in writing.

 

2. Information – Offers – Orders

The technical specifications and all information contained in written or electronic carriers are indicative and may be amended from time to time. The mere reporting of prices, rates and conditions does not in itself constitute an offer and is therefore not binding on KTMP.

 

KTMP’ representatives are not authorized to engage the company. Their proposals bind the company only after approval by the management of the company.

 

An offer is valid for 15 days.

 

Unless otherwise specified in the offer, the prices mentioned in an offer are always exclusive of VAT, import and export duties and other charges or taxes. If still a price is mentioned including VAT, import and export duties and/or other fees or taxes, KTMP reserves the right to charge to the customer any increase of these elements or any introduction of a new tax and/or duty.

 

If KTMP doubts the credit worthiness of the customer or if a minimum quantity determined by a specific clause is not reached, KTMP reserves the right to refuse an order.

 

If KTMP believes that the customer’s credit worthiness deteriorates, KTMP reserves the right, even after partial delivery, to require additional guarantees from the customer. If this is not complied with, KTMP reserves the right to cancel the order wholly or partially.

 

If the customer cancels an order, he must pay a fixed and irreducible compensation equal to 15% of the selling price, notwithstanding our right to ask for higher compensation.

 

3. Delivery – transfer of risks

The sold goods are delivered EXW (Incoterms 2010). The delivery terms are only indicative. KTMP attempts to respect them, but it cannot be held responsible for any damage or loss caused by late delivery.

 

The responsibility and risk in relation to the sold goods and their accessories are transferred to the customer as from the moment they are ready for collection at our premises, but they remain the sole property of KTMP as long as the customer’s obligations are not fully paid, including shipping, taxes and delay interests.

 

The customer will ensure that the goods sold subject to retention of title remain at all times recognizable as the property of KTMP. In case the customer resells or pledges the goods sold that are subject to retention of title, he will notify the third party that the goods sold are subject to retention of title in favour of KTMP. The customer shall only be allowed to sell the goods sold within normal and proper business transactions. The customer hereby assigns his claims under the resale of the goods sold to KTMP, and KTMP hereby accepts such assignment.

 

4. Protest

Both in case of visible and hidden defects, KTMP’ liability is in all cases limited to the replacement of the goods sold, excluding any other consideration such as loss of enjoyment, loss of profits or consequential damages.

 

4.1. Complaints relating to the delivery of the goods (visible defects)

Any non-conformity and/or any defect with respect to the delivery of the goods must be reported within 48 hours of delivery by fax (016/56.75.43).

 

4.2. Complaints regarding the quality of the goods (hidden defects)

Complaints regarding the quality of KTMP’ goods must be reported in writing within 8 days be reported to the following address: KTMP NV – Nieuwlandlaan 9 – B-3200 Aarschot.

 

4.3. Complaints regarding invoices

Each invoice that is not protested by registered letter within 8 days after receipt, will be considered as definitively accepted.

 

5. Payments

With the exception of specific payment terms at the front of the invoice, KTMP’ invoices are always payable at the offices of the company in Aarschot within thirty (30) days from the date of the invoice.

 

A protest of the invoice does not suspend the payment obligation.

 

In default of payment of an invoice by the due date, the total amount of all outstanding debts receivable shall immediately become due and claimable. The amount thus having become immediately due and claimable shall automatically and without notice, yield an interest at the statutory rate plus 2% per annum. Moreover, this amount, by way of damages, shall by operation of law and without notice be increased by a lump sum of 15% on the tranche up to 5,000 EURO, by 7.5% on the tranche from 5,000 Euro to 25,000 Euro and 3% above 25,000 EURO and with a minimum of 100 EURO, without prejudice to the right to prove and claim actual damages.

 

6. Export

The customer is not allowed to export the goods or directly or indirectly sell or supply the goods for export to countries outside the European Economic Area. The customer undertakes to have this provision also complied with by every person with whom he may enter into an agreement and ensures that this provision will be respected by all parties that would dispose of the goods.

 

7. Nullity – No tacit waiver

The nullity of one or more provisions of these terms and conditions shall not affect the applicability of the remaining provisions. KTMP’ silence in case the customer fails to comply with one or more of his obligations can never be considered as a waiver of this requirement or a waiver by KTMP of its right to demand compliance with this obligation.

 

8. Personal data

KTMP will process the personal data it obtains in the framework of this collaboration to get in contact with the customer, with a view to monitoring the customer’s contractual obligations and to consider further collaborations with KTMP. In the context of the processing, these data can be transferred to persons and companies on which it relies for the attainment of the aforementioned purposes. The parties concerned always have the right to retrieve this information and to have it rectified.

 

9. Disputes

These general terms and conditions are governed by Belgian law,  with the exclusion of the rules of private international law. A